Huishoudelijke regelementen

Vereniging Duurzaam initiatief Markelo Noord

Adres secretariaat: Winterkamperweg 28a, Markelo Bankrekening: NL46RABO0353427845

Huishoudelijk reglement V202006

Artikel 1 De vereniging is opgericht op 19 februari 2020 en is gevestigd in de Hof van Twente.

Artikel 2 De vereniging heeft ten doel de realisatie van een perspectiefvolle en verantwoorde kringlooplandbouw door een gebiedsgerichte aanpak. Zij tracht dit doel o.a. te bereiken door samen te werken en kennisuitwisseling op verschillende deel gebieden zoals bodem, voer, weidevogel beheer, biodiversiteit, energie etc. ,

Artikel 3 Leden, welke aan de criteria voldoen, eea. ter beoordeling aan het bestuur, kunnen zich bij het bestuur schriftelijk of elektronisch (mail) zowel aan- als afmelden als lid. Na acceptatie van het bestuur wordt een automatische incassomachtiging toegezonden. De contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld en bedraagt momenteel € 50,- per jaar.

Artikel 4 Het Bestuur: 1. Het bestuur, bestaande uit minimaal 3 personen, wordt gekozen door de leden van de vereniging. 2. De voorzitter wordt door de leden gekozen, 3. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en penningmeester en plaatsvervangers voor deze functies, alsmede een plaatsvervangend voorzitter, 4. Een bestuurslid wordt gekozen voor 3 jaar en kan zich daarna voor nog eens 3 jaar herkiesbaar stellen en herkozen worden. 5. Bij een vacature wordt door het bestuur een kandidaat voorgedragen. 6. Ook ten minste 10 leden kunnen een bestuurslid voordragen.

Artikel 5 Minimaal eens per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens die vergadering komen o.a. aan de orde: 1. Het financieel verslag over het voorgaande kalenderjaar, opgemaakt door de penningmeester. 2. Het verslag van de kascontrolecommissie en de benoeming van een nieuwe kascontrolecommissie, 3. Het jaarverslag omtrent de gebeurtenissen van het voorgaande kalenderjaar, opgemaakt door de secretaris.

Artikel 6 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Dit reglement werd vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van ............... 2020.