Statuten

O N T W E R P blad - 1 - 13/02/20 20200084 - HV - (akte: 20200207) Op --------------------------------------------------------------------------------------------------- verschenen voor mij, Mr. Henricus Willem Remi Verbeek, notaris te Markelo, gemeente Hof van Twente: ------------------------------------------------------------------ 1. de heer GERRIT HENDRIK VELTKAMP, wonende te 7475 SE Markelo, - Kluunvenneweg 6, geboren te Markelo op negen juli negentien honderd -- negen en vijftig, gehuwd, paspoortnummer NP21FF4H4. ---------------------- 2. de heer ARJAN ZANDVOORT, wonende te 7475 SJ Markelo, Winter- ---- kamperweg 28a, geboren te Markelo op zeventien augustus negentien --- honderd vijf en tachtig, gehuwd, paspoortnummer NP9PR2RR3. ------------ De comparanten verklaarden hierbij een vereniging op te richten en daar- ---- voor de volgende statuten vast te stellen. ----------------------------------------------- --------------------------------------- NAAM EN ZETEL --------------------------------------- Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------------------- De vereniging draagt de naam: Duurzaam initiatief Markelo noord. ---------- Zij is gevestigd in de gemeente Hof van Twente. ------------------------------------- ----------------------------------------------- DOEL ----------------------------------------------- Artikel 2 -------------------------------------------------------------------------------------------- De vereniging heeft ten doel de realisatie van een perspectiefvolle en ---------- verantwoorde kringlooplandbouw door een gebiedsgerichte aanpak. ----------- --------------------------------------- LIDMAATSCHAP --------------------------------------- Artikel 3 -------------------------------------------------------------------------------------------- 1. De vereniging kent: ------------------------------------------------------------------------ a. leden; ------------------------------------------------------------------------------------- b. ereleden; --------------------------------------------------------------------------------- c. begunstigers. --------------------------------------------------------------------------- Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle ---- leden en begunstigers zijn opgenomen. --------------------------------------------- 2. Leden kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar --- hebben bereikt. ----------------------------------------------------------------------------- Leden kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld. --------------- 3. Ereleden zijn natuurlijke personen die wegens hun bijzondere verdien- ---- sten voor de vereniging op voorstel van het bestuur of tenminste tien ------ leden door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. Deze ----- benoeming geschiedt bij besluit met tenminste drie/vierde gedeelte van -- de uitgebrachte stemmen. --------------------------------------------------------------- Ereleden zijn leden. ----------------------------------------------------------------------- 4. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging -------- financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te ------ stellen minimum bijdrage. Begunstigers hebben naast het recht de door -- de vereniging voor haar leden georganiseerde evenementen met een ----- niet-huishoudelijk karakter bij te wonen, geen andere rechten en ------------ verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens de statuten zijn ----------- toegekend en opgelegd.------------------------------------------------------------------ -------------------------------- AANMELDING/TOELATING -------------------------------- Artikel 4 -------------------------------------------------------------------------------------------- blad - 2 - 20200084 - HV 1. De aanmelding als lid of begunstiger geschiedt schriftelijk bij het bestuur. 2. Het bestuur beslist over de toelating. ------------------------------------------------- 3. Bij niet-toelating wordt dit schriftelijk met redenen omkleed aan de betreffende persoon medegedeeld, waarbij tevens de mogelijkheid van beroep op de algemene vergadering wordt vermeld. --------------------------------------- Na beroep op de algemene vergadering beslist deze over toelating. -------- --------------------------- EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP --------------------------- Artikel 5 -------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Het lidmaatschap eindigt: ---------------------------------------------------------------- a. door overlijden van het lid; ---------------------------------------------------------- b. door opzegging door het lid; -------------------------------------------------------- c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden ----------- wanneer een lid heeft opgehouden aan de door de statuten voor het -- lidmaatschap gestelde vereisten te voldoen, zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de -------- vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voort- -- duren; ------------------------------------------------------------------------------------- d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een--- lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereni- --- ging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. ----------- 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. --------------- 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan --- slechts schriftelijk en tegen het einde van een verenigingsjaar geschie- --- den. De opzegtermijn beloopt ten minste één maand. --------------------------- Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd, indien van -- de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het ----- lidmaatschap te laten voortduren. ----------------------------------------------------- 4. Een opzegging in strijd met de in het vorige lid bepaalde termijn, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de - datum waartegen was opgezegd. ----------------------------------------------------- 5. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen: ---------- a. binnen een maand nadat hem een besluit is bekend geworden of ------ medegedeeld, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen --- zijn verzwaard. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd een besluit, waarbij de verplichtingen van - geldelijke aard van de leden zijn verzwaard, door opzegging van zijn -- lidmaatschap uit te sluiten. ---------------------------------------------------------- b. binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot fusie, ---- splitsing of omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm. ---- 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. ------------------- 7. Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereni- ---- ging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan -------- worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot -------- ontzetting, kan de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit in beroep gaan bij de algemene vergade- ---- ring. -------------------------------------------------------------------------------------------- Het bestuur stelt hem onverwijld schriftelijk en met opgave van redenen -- in kennis van het besluit. ----------------------------------------------------------------- Hangende het beroep is het lid gedurende de beroepstermijn geschorst. - blad - 3 - 20200084 - HV Het geschorste lid heeft toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot opzegging of ontzetting wordt behandeld. Hij is bevoegd daar -- het woord te voeren. ---------------------------------------------------------------------- 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ---- blijft de bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel ---------- verschuldigd. -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ SCHORSING ------------------------------------------ Artikel 6 -------------------------------------------------------------------------------------------- Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoog- -- ste een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. -------------------------------------------- Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaat---- schap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. ---------------------------------- ---------------- EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ---------------- ------------------------------------ VAN BEGUNSTIGERS ----------------------------------- Artikel 7 -------------------------------------------------------------------------------------------- 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde --- wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd, behoudens ----- dat de bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft ----- verschuldigd. -------------------------------------------------------------------------------- 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. --------------- --------------------------------- JAARLIJKSE BIJDRAGEN --------------------------------- Artikel 8 -------------------------------------------------------------------------------------------- 1. De leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een ------------ jaarlijkse bijdrage. Deze wordt door de algemene vergadering---------------- vastgesteld. Zij kunnen daartoe worden ingedeeld in categorieën-leden, -- die een verschillende bijdrage betalen. ---------------------------------------------- 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ------ ontheffing te verlenen van de verplichting tot het betalen van een bijdra- -- ge. ---------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- GELDMIDDELEN --------------------------------------- Artikel 9 -------------------------------------------------------------------------------------------- 1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen als volgt: ------------- a. uit opbrengsten van de activiteiten van de leden; ---------------------------- b. uit bijdragen van leden en anderen; ---------------------------------------------- c. door subsidies, schenkingen, legaten en erfstellingen; --------------------- d. alle andere wettige baten. ----------------------------------------------------------- 2. Erfstellingen mogen slechts aanvaard worden onder het voorrecht van ---- boedelbeschrijving. ------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------- BESTUUR -------------------------------------------- Artikel 10 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van ten ------ minste drie (3) personen. Deze worden door de algemene vergadering --- benoemd. ------------------------------------------------------------------------------------- De benoeming geschiedt uit de leden. ----------------------------------------------- De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden. ----------------- 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende ---- voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. ----------------------------------- blad - 4 - 20200084 - HV Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste tien leden. ---------------------------------------------------------------- De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergade- --- ring meegedeeld. Een voordracht door ten minste tien leden moet voor --- de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ----------- ingediend. ------------------------------------------------------------------------------------ 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen bij een -- met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen -------- besluit van een algemene vergadering, waarin ten minste twee/derde ----- van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. ----------------------------------- 4. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering aan --- de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is -- de algemene vergadering vrij in de keuze. ------------------------------------------ 5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. ----------------------------------------------------------------------- -------------------------- EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -------------------------- Artikel 11 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan - te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontsla--- gen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ----- een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. -------------- 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af, volgens -- een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, -- neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.-------------------------- 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ------------------------------------------- a. door schriftelijk te bedanken; ------------------------------------------------------- b. door het verlies van handelingsbekwaamheid; -------------------------------- c. door beëindiging van het lidmaatschap. ----------------------------------------- 4. In een vacature moet zo snel mogelijk worden voorzien. ----------------------- Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering --- te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen ---- aan de orde komt. -------------------------------------------------------------------------- ------------------- FUNCTIES EN BESLUITVORMING BESTUUR ------------------- Artikel 12 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. De voorzitter wordt in functie benoemd. De secretaris, de penningmees- - ter en eventuele overige functionarissen worden door het bestuur uit zijn - midden benoemd. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. ------------- 2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door of onder -- verantwoordelijkheid van de secretaris notulen opgemaakt. ------------------- 3. Het bestuur kan slechts besluiten nemen, indien de meerderheid van de - bestuursleden aanwezig is. Vertegenwoordiging is niet toegestaan. -------- Ieder bestuurslid heeft één stem. ------------------------------------------------------ 4. Het bestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen. ----------------- Onder gewone meerderheid wordt verstaan: meer dan de helft van de ---- geldig uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------------------------- Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een der bestuursleden ---- schriftelijke stemming verlangt. Bij staking van stemmen wordt het---------- blad - 5 - 20200084 - HV voorstel geacht te zijn verworpen. ----------------------------------------------------- ------------------- BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING ------------------ Artikel 13 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. -------------------------------------------------------- 2. Gedurende het bestaan van een vacature blijft het bestuur volledig--------- bevoegd, ook al is het aantal bestuursleden beneden drie (3) gedaald. ---- 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde ----------- onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door ---- het bestuur worden benoemd. ---------------------------------------------------------- Samenstelling, taak en werkwijze van een commissie wordt in overleg ---- met de commissie door het bestuur vastgesteld. ---------------------------------- 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, ------- bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrij- ----- ging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het ---------- aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of------- hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt. ------------------- Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een -- beroep worden gedaan. ------------------------------------------------------------------ 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergade- --- ring voor besluiten tot: -------------------------------------------------------------------- A. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van inves- ------- teringen een bedrag of waarde van vijftien duizend euro------------------- (€ 15.000,00) te boven gaande, onverminderd het hierna onder B. ----- bepaalde; -------------------------------------------------------------------------------- B. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; ---------------------------------------- b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een - bankkrediet wordt verleend; ---------------------------------------------------- c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opne- ---- men van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken ---- van een aan de vereniging verleend bankkrediet; ----------------------- d. het aangaan van dadingen; ---------------------------------------------------- e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbi- -- trale procedures, doch met uitzondering van het nemen van --------- conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechts- ------- maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; ------------------------------ f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. ------------------- Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen - beroep worden gedaan. ------------------------------------------------------------------ 6. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur en voorts door --- de voorzitter en secretaris tezamen. Bij ontstentenis van één van hen ----- wordt de vereniging vertegenwoordigd door de ander tezamen met een --- ander bestuurslid. -------------------------------------------------------------------------- ------------- JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING ------------- Artikel 14 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig decem- - ber van ieder kalenderjaar. -------------------------------------------------------------- blad - 6 - 20200084 - HV 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging ----- zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. ---------------------------------------------- 3. Het bestuur brengt op de jaarvergadering een verslag uit over de gang --- van zaken en het gevoerde beleid in het betreffende jaar. Het legt de ------ balans en de staat van baten en lasten met een toelichting aan de vergadering ter goedkeuring voor. ------------------------------------------------------------ De stukken worden ondertekend door de bestuurders. ------------------------- Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuursleden, dan wordt --- daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. -------------------------- Na verloop van de in artikel 15 lid 2 genoemde termijn kan ieder lid van--- de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtin- -- gen nakomen. ------------------------------------------------------------------------------- 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie -- van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het --- bestuur. De commissie onderzoekt de balans, de staat van baten en ------ lasten en de toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag -- uit. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Vereist het onderzoek van de in het vorige lid bedoelde stukken bijzon- --- dere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek ----- zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de -- commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar ------- desgewenst de kas en waarden te tonen en haar inzage te geven van de boeken en bescheiden van de vereniging. ------------------------------------------ 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergade- -- ring worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. ----------------------------------------------------------------------------------- 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, ten --- minste tien jaren lang te bewaren.----------------------------------------------------- ------------------------------- ALGEMENE VERGADERING ------------------------------- Artikel 15 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet ---- door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. ----------- 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt -- een algemene vergadering - de jaarvergadering gehouden. Deze termijn - kan door de algemene vergadering worden verlengd. --------------------------- In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: ------------------------- a. het jaarverslag en de goedkeuring van de in artikel 14 bedoelde -------- stukken met het verslag van de daartoe op de vorige jaarvergadering - benoemde commissie; --------------------------------------------------------------- b. de benoeming van leden van de in artikel 14 genoemde commissie --- voor het lopende verenigingsjaar; ------------------------------------------------- c. de voorziening in eventuele vacatures; ------------------------------------------ d. de bij de oproeping voor de vergadering aangekondigde voorstellen --- van het bestuur of de leden. -------------------------------------------------------- 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het --------- bestuur dit wenselijk oordeelt. ---------------------------------------------------------- 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig -- aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte --- blad - 7 - 20200084 - HV der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergade- -- ring op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het ---------- verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de --- verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeen- -- komstig artikel 16 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de - vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. ------------------------------------- De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met -- de leiding der vergadering en het opstellen der notulen. ------------------------ ------------------ BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING ------------------ Artikel 16 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. --- De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden ---------- volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 3. ------------------------------------ De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar - bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt. ---- De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. ------------ 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20. --------------------------------------------------- ------------------------------- TOEGANG EN STEMRECHT ------------------------------- Artikel 17 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de ------------ vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens tot ------- vergaderingen als bedoeld in artikel 5 lid 7. ---------------------------------------- 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de --- algemene vergadering. ------------------------------------------------------------------- 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. ------------ 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander --- lid uitbrengen, met dien verstande, dat een lid voor niet meer dan twee --- leden als gevolmachtigde kan optreden. -------------------------------------------- --------------------------- VOORZITTERSCHAP - NOTULEN --------------------------- Artikel 18 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de ------ vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur ---- aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het -------- voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf daarin. ---------- 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of ---- een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen------ gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ------ ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel -- proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. ---------------------------- De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. ------------------------------------------------------------------------- 3. Het bepaalde in de beide voorgaande leden geldt onverminderd het ------- bepaalde in de laatste zin van artikel 15 lid 4. ------------------------------------- ----------- BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING ----------- Artikel 19 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat blad - 8 - 20200084 - HV door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde ------ geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. --------------------------------------- 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid ------- bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe ------ stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de ---- oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een --- stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming ----- vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. -------------- 3. Alle besluiten in de algemene vergaderingen worden, voor zover in deze - statuten niet anders bepaald, genomen met gewone meerderheid van ---- stemmen. ------------------------------------------------------------------------------------- Onder gewone meerderheid van stemmen wordt verstaan: meer dan de -- helft van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden ------- beschouwd niet te zijn uitgebracht. ---------------------------------------------------- Onder volstrekte meerderheid van stemmen: meer dan de helft van het --- totaal aantal op de betreffende vergadering blijkens de presentielijst uit --- te brengen stemmen. --------------------------------------------------------------------- 4. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij --- zowel in het ene als in het andere geval de vergadering met algemene ---- stemmen anders besluit. ----------------------------------------------------------------- Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -------- Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde ------ hoofdelijke stemming verlangt. --------------------------------------------------------- 5. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn ----- verworpen. ----------------------------------------------------------------------------------- 6. Besluiten over personen worden echter genomen met volstrekte meer- --- derheid van stemmen. Indien deze meerderheid in de eerste stemming --- niet wordt verkregen, volgt een tweede vrije stemming. ------------------------- Indien ook dan die meerderheid niet is verkregen vindt herstemming ------- plaats tussen de twee personen, die bij de laatste stemming de meeste -- stemmen op zich verenigd hebben (eventueel voorafgegaan door een ---- tussenstemming tussen hen, die een gelijk aantal stemmen op zich -------- verenigden), in welk geval (bij herstemming) de gewone meerderheid ----- van stemmen voldoende is. ------------------------------------------------------------- Indien bij herstemming of bij de tussenstemming de stemmen staken, ----- beslist het lot. -------------------------------------------------------------------------------- 7. Een eenstemmig met voorkennis van het bestuur genomen besluit van --- alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft dezelfde - kracht als een besluit van de algemene vergadering. ---------------------------- 8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegen- ---- woordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met -------- algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - --- dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding - ook al heeft --- geen oproeping plaats gehad. Dit is ook het geval indien de oproeping ---- niet op de voorgeschreven wijze is geschied of enig ander voorschrift ----- omtrent het oproepen en houden van een vergadering of een daarmede - verband houdende formaliteit niet in acht is genomen. -------------------------- ----------------------------------- STATUTENWIJZIGING ----------------------------------- blad - 9 - 20200084 - HV Artikel 20 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. In de statuten van de vereniging kan alleen verandering worden gebracht door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen - met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voor- - gesteld.---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van ---- een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten een afschrift --- van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opge- ---- nomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen - van ten minste vijf dagen voor de vergadering tot na afloop van de dag --- waarop de vergadering wordt gehouden. -------------------------------------------- 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de ---- geldige stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste -------- twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet ten ----- minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan ------ wordt binnen vier weken, doch niet binnen twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, --- zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, kan worden --- besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigende leden, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig ------- uitgebrachte stemmen. ------------------------------------------------------------------- 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking voordat hiervan een notariële - akte is opgemaakt. ------------------------------------------------------------------------- De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en - van de volledige inhoud van de gewijzigde statuten neer te leggen ten ---- kantore van het handelsregister. ------------------------------------------------------- ------------------------------------------ ONTBINDING ----------------------------------------- Artikel 21 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene - vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande ------ artikel is van overeenkomstige toepassing. ----------------------------------------- 2. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot -------- vereffening van haar vermogen nodig is. -------------------------------------------- Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en ------- reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigin- - gen die van de vereniging uitgaan moet aan haar naam worden toege- --- voegd de woorden "in liquidatie". ------------------------------------------------------ 3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur. --------------------------------------------------------------------------- 4. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het -- besluit tot ontbinding lid waren. -------------------------------------------------------- Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan --- echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden ------------- gegeven. -------------------------------------------------------------------------------------- 5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, - dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De ------ vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging isingeschreven. ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- HUISHOUDELIJK REGLEMENT ----------------------------- blad - 10 - 20200084 - HV Artikel 22 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. --- 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of met - de wet, ook voor zover deze geen dwingend recht bevat. ---------------------- 3. Het huishoudelijk reglement kan bij gewone meerderheid van stemmen -- door de algemene vergadering worden vastgesteld en gewijzigd.------------ ----------------------------------------- SLOTARTIKEL ---------------------------------------- Artikel 23 ------------------------------------------------------------------------------------------ In alle gevallen waarin deze statuten, de wet of het huishoudelijk reglement -- niet voorzien, beslist de algemene vergadering. --------------------------------------- ----------------------------------------------- SLOT ----------------------------------------------- Tenslotte verklaarden de comparanten dat voor de eerste keer als bestuursleden van de vereniging op zullen treden, in afwijking van het vorenstaande - voor zover de wijze benoeming betreft: --------------------------------------------------- a. de comparant sub 1 als voorzitter; ---------------------------------------------------- b. de comparant sub 2 als secretaris; ---------------------------------------------------- c. de heer JOHANNES MARINUS NITERT, wonende te 7475 RZ Markelo, - Leusmanweg 10, geboren te Rijssen op achttien juli negentien honderd -- acht en veertig, als penningmeester. ------------------------------------------------- d. de heer HENDRIK JOHAN VRUWINK, wonende te 7475 SB Markelo, ---- Ovinksweg 8, geboren te Groningen op negen januari negentien honderd negen en zeventig, als bestuurslid. --------------------------------------------------- De comparanten zijn mij, notaris, bekend. ----------------------------------------------- WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Markelo op de datum in het -------- hoofd van deze akte vermeld. --------------------------------------------------------------- Na zakelijke inhoudsopgave en toelichting aan de comparanten hebben ------ deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis- ----- genomen en in te stemmen met beperkte voorlezing daarvan. -------------------- Vervolgens is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de --------- comparanten en mij, notaris, ondertekend. ----------------------