Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

Gebiedsgerichte aanpak stikstof en PPLG

Inhoudelijk drukt de slepende stikstofdiscussie een zwaar stempel op het DiMn gebied. Het zorgt voor grote onzekerheid over de toekomstige bedrijfsontwikkeling. In plaats van af te wachten kiest DiMn voor een proactieve opstelling. Vanuit de overtuiging dat de landbouw zich moet en wil aanpassen aan de veranderingen in de maatschappij. Maar wel onder de harde randvoorwaarde dat de sector een haalbaar en betaalbaar toekomstperspectief wordt geboden.

De stikstofdiscussie is onderdeel van het PPLG, het Provinciaal Programma Landelijk gebied.

In het ontwerp van het PPLG programma heeft de provincie Overijssel haar plannen, om te kunnen voldoen aan de door de landelijke politiek gestelde doelen, uitgewerkt.

De door DiMn uitgevoerde inventarisatie van de concrete mogelijkheden, kansen en knelpunten die onder haar leden is uitgevoerd heeft geleid tot een model als mogelijke aanpak voor een gebiedsproces. Er is een uitvoerige verkenning gedaan in het gebied. Er hebben keukentafelgesprekken plaatsgevonden en de opgehaalde informatie is tegenover de doelen vanuit het PPLG gezet. Dit leidt tot het volgende beeld. Er komt veel op het gebied af, doelen op het gebied van water, klimaat en natuur en stikstof. Deze doelen komen samen op het boerenbedrijf. Om hier invulling aan te geven, zijn er een aantal mogelijkheden, weergegeven in een mengpaneel. Er is echter ook sprake van een grote onderstroom, die relevant is voor elke boer. Het kan om een veelheid aan zaken gaan, zoals de wijze waarop de financiering is geregeld, de leeftijd van de agrariër, eventuele overeenkomsten die bestaan, de fase waarin het bedrijf zich bevindt (afschaling, opschaling, overname, etc.), het kennisniveau van de agrarisch ondernemer, de mogelijkheid tot groei, mogelijkheid tot innovatie, etc. Deze zaken zijn allemaal aan het licht gekomen tijdens de verkenning en hebben voor het inzicht
gezorgd dat niet elke boer dezelfde keuzes kan maken. DiMn is in gesprek met meerdere instanties wo de provincie over het “Markelo Model”. 

DiMn heeft ook met een artikel in de NRC gestaan, deze is hieronder te vinden:

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/04/21/markelose-boeren-willen-weidevogelwalhalla