Algemene informatie

In de regio Markelo Noord zijn relatief veel intensieve veehouderijen te vinden. In totaal wordt in dit gebied 10 miljoen liter melk geproduceerd. De gronden met een agrarische bestemming bestaan uit circa 540 hectare grasland, 135 hectare mais en 3 hectare overig. Een aantal van deze agrarische bedrijven grenzen bovendien aan het Natura 2000-gebied de Borkeld. Naast de toch al toenemende regelgeving, brengt de ligging nabij een Natura 2000-gebied nog meer beperkingen in de bedrijfsvoering met zich mee.

20 grondeigenaren in dit gebied hebben zich verenigt om samen te werken aan een duurzame toekomstbestendige landbouw. Samen willen ze zich inzetten voor meer biodiversiteit, een beter leefgebied voor weidevogels en gezond bodembeheer. Ook willen de leden bijdragen aan de klimaatdoelstellingen die door de agrarische sector behaald moeten worden.

Van de 20 grondeigenaren zijn 14 melkveehouders, 1 paardenmanege, 1 jongveeopfokker en 4 akkerbouwers.

Om de verschillende doelstelling te behalen zijn er verschillende projecten die door de leden zijn opgestart namelijk:

  • Akkerranden.
  • Kruidenrijk grasland.
  • Weidevogelbeheer.
  • Verbouwen alternatieve gewassen.
  • Gezond bodembeheer
  • Verlaging van de uitstoot van NH3 en CO2