Water & bodem


In samenspraak met de werkgroep weidevogels zijn op een aantal plaatsen aanpassingen doorgevoerd om de afvoer van water beter te kunnen reguleren rond de gerealiseerde Plas-Dras gebieden rond de Winterkamperweg. Daarvoor is een plan opgesteld en uitgevoerd. Voor een deel van de kosten is subsidie aangevraagd en ontvangen vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In overleg met de twee waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen is er gekeken hoe we aanpassingen kunnen verrichten om verdroging tegen te gaan. De verdroging in het DiMn gebied wordt natuurlijk veroorzaakt door vier van de laatste vijf droge zomers , maar deze verdroging wordt mede veroorzaakt door Vitens door het oppompen van drinkwater, maar de grootste boosdoener is de zandwinning de Domelaar. Ook het natuurgebied de Borkeld, (DiMn gebied is een afstroom gebied) heeft te maken met verdroging. Het plaatsen van een kleine stuw in de potbeek kan daar een positieve bijdrage leveren.
Door goed bodembeheer door onze leden proberen we overtollige hoeveelheden water in het voorjaar op te slaan in de bodem zodat deze weer beschikbaar komt in de droge periodes. Door andere gewassen te zaaien die dieper wortelen helpen we ook om verdroging tegen te gaan.